ADATVÉDELEM

Meghatározások, fogalmak

"Adatkezelő" a személyes adatok feldolgozásának célját meghatározó adatkezelő (az Adatvédelmi Szabályzat szerint).
"Adatfeldolgozó" az adatkezelő nevében a személyes adatokat feldolgozó adatfeldolgozó (az Adatvédelmi Szabályzat szerint).
"Adatvédelmi Szabályzat" alatt a mindenkor érvényben lévő következő jogszabályokat értjük: az Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv (2002/58/EK), a GDPR, azaz az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (2016/679) valamint Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.
"Személyes Adatok" bármely személyes adat (azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ), melyet Ügyfeleinknek nyújtott szolgáltatásainkkal kapcsolatban vagy azok keretében szolgáltatóinkkal/alvállalkozóinkkal fennálló szerződéses jogviszony keretében, vagy működésünk részeként végrehajtott tevékenységekhez szükséges mértékben dolgozunk fel.
"Feldolgozás" a személyes adatokkal végzett műveletek, például összegyűjtés, rögzítés, tárolás, használat, közzététel, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.

Marketing és direkt marketing célokra nem gyűjtünk és nem tárolunk adatokat!

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat az Ön személyes adatainak ("adatok") általunk történő feldolgozására vonatkozik és ismerteti:

 • mely személyes adatait kezeljük,
 • milyen célból kezeljük (beleértve a törvényben előírt adatkezelést is),
 • milyen módon kezeljük és
 • Önnek milyen jogai vannak.

Az Adatvédelmi Nyilatkozat 2021. január 15-én lép hatályba, a Nyilatkozatot bármikor saját döntésünk szerint módosíthatjuk, illetve kiegészíthetjük.

Az alábbi személyes adatokat kezeljük, amelyet Ön oszt meg velünk az Ajánlatkérés aloldalon:

 • az Ön vezeték- és keresztneve,
 • kapcsolattartási adatai (személyes vagy munkahelyi e-mail cím és telefonszám),
 • IP-címe,
 • jelen Adatvédelmi Nyilatkozattal kapcsolatos jogainak érvényesítésével kapcsolatban átadott személyes adatai.

Az adatfeldolgozás célja:

 • a hatályos jogi, szabályozói és szakmai előírásoknak (pénzmosás elleni ügyfél azonosítási tevékenységnek való megfelelés),
 • az illetékes hatóságok követelményeinek és tájékoztatásainak teljesítése,
 • általános szerződéses adminisztráció, pénzügyi könyvelési tevékenységek (számlázás) és statisztika,
 • általános ügyfél-, beszállítói vagy alvállalkozói szerződéses kapcsolati célok.

Az adatfeldolgozás jogalapja: személyes adatait kizárólag akkor kezeljük, amikor az szükségessé válik:

 • a személyesen Önnel kötött szerződés adminisztrációja vagy az Önnel történő szerződéskötés céljából,
 • törvényi kötelezettség teljesítése érdekében,
 • jogos érdekeink céljából, pl. beszállítóinkkal, szolgáltatóinkkal alvállalkozóinkkal kötött szerződések végrehajtása,
 • a beérkező panaszok vagy kérések megfelelő kezelésének biztosítása.

Személyes adatainak megőrzése: Személyes adatait az adott szolgáltatásoknak Ügyfeleink részére történő nyújtását, valamint a beszállítóinkkal, szolgáltatóinkkal és alvállalkozóinkkal kötött szerződések megszűnését követő 10 évig, vagy a vonatkozó törvényekben és szabályozásokban meghatározott ideig őrizzük meg.

A személyes adatai kezelője: Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat értelmezésében az Adatkezelő elsősorban az ügyféllel, beszállítóval, szolgáltatóval vagy alvállalkozóval kötött szerződést aláíró Delta Business Üzleti és Menedzsment Tanácsadó és Szolgáltató Bt.

Személyes adatai megosztása és továbbítása: nem osztjuk meg személyes adatait és nem adjuk át harmadik fél részére kivételt képez a törvényi megkeresésen alapuló felkérés.

Adatfeldolgozó: Delta Kreatív Üzleti és Menedzsment Tanácsadó és Szolgáltató Bt.

Adatfeldolgozás biztonsága: Az információk biztonsága és védelme érdekében minden ésszerű intézkedést mindenkor megteszünk. Az adatokat bizalmas adatként kezeljük, melyekre a titoktartási kötelezettség is érvényes. Az adatokhoz való hozzáférést szigorúan korlátozzuk, hogy megelőzzük a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, illetve jogosulatlan felhasználását. Védjük és biztosítsuk minden kezelt személyes adat bizalmasságát, integritását és hozzáférhetőségét.

Az Ön jogai: Önnek jogában áll az általunk kezelt személyes adataihoz hozzáférést illetve azokról másolatot igényelni, személyes adatai frissítését és javítását kérni, személyes adatai törlését kérni vagy személyes adatai kezelésének korlátozását igényelni. Önnek joga van a GDPR rendeltben meghatározott esetekben az adatkezelés ellen tiltakozni, illetve adathordozhatósági jogát érvényesíteni, melyet az tanacsadas@deltakreativ.hu e-mail címen kérheti. Személyes adatai kezelésével kapcsolatos bármely kérdés esetén a fenti e-mail címen kell érdeklődni. Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatai feldolgozása a GDPR rendelkezésnek nem megfelelő módon történik, jogában áll a lakóhelye (székhelye) szerinti állam adatvédelmi hatóságához panaszt benyújtani.